úterý 14. dubna 2015

Stavební povolení - zkušenosti a praxe

V tomto článku se vám pokusíme přiblížit, jak vypadá v praxi vyřízení stavebního povolení. Samotný proces se řídí podle stavebního zákona 183/2006 Sb., a vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb, kde se jednoznačně hovoří, jaké podklady a v jakém stavu stavební úřad požaduje přeložení podkladů pro zahájení stavební povolení či ohlášky. V praxi však ne všude fungují věci podle zákona, a navíc je zde velká neznalost samotné problematiky na straně úředníků, které stavební povolení vydávají.
Samotný stav je tak někdy poněkud významně jiný, než jak předepisuje zákon. Velmi často se setkáváme s tím, že úředníci vyžadují dokumentaci a dodatky k různým posudkům, které přímo s problematikou stavebního povolení úplně nesouvisejí, a vzhledem k tomu, že jsou někteří v této problematice málo odborně zdatní, jsou schopni od investorů požadovat doklady a posudky, na které nemají podle zákona nárok.
Pro samotného investora, který se v problematice nevyzná, toto mnohdy znamená, že se celý proces získání povolení může protáhnout až o několik měsíců. A to proto, že stavební odbory mají z interních směrnic nařízeno, že ke každému doloženému dokumentu či procesu se mají vyjádřit až ve lhůtě 30 dnů, ale bohužel až na samotném konci lhůty 30 dnů, tedy na konci této lhůty. Pokud je tedy dokumentace ke stavebnímu povolení zpracována, aniž by byl prozkoumán stav územního rozhodnutí a dalších vyžadovaných dokumentů z dotčených úřadů a institucí, může se ze stavebního řízení stát běh na dlouhou trať. A tím máme na mysli třeba i dobu šesti měsíců a více. Vycházíme ze zkušeností, které nám sdělují zákazníci, kteří si koupili od nějakého dodavatele typový projekt bez dalších návazných dokumentů, s tím, že zahájí stavební řízení co nejdříve, a pak se nestačili divit, co po nich úředníci dále žádají za podklady, případně za další vyjádření.
Uvedeme jeden názorný příklad, u kterého si možná řeknete, že je to ojedinělá záležitost, avšak opak je pravda.
 
Zhruba před rokem jsme zajistili pro našeho zákazníka stavební povolení na rekonstrukci rodinného domu. Proces povolení trval cca 4 měsíce, a to i přes to, že úřad obdržel od nás vše podle zákona a vyhlášky. Po vydání stavebního povolení nám ale úřad dodatečně zamítl připojení dešťové vody do kanalizace, a to z důvodu, že v kanalizaci na to není dostatečná kapacita. Co ale s vodou? Na pozemku je podloží složeno z tvrdých jílů a vytvořit zde vsakovací jímku bylo zcela nereálné, protože k samotnému vsakování by ve výsledku nikdy nedošlo. Tak jsme zahájili další komunikaci s úřady a bylo nám řečeno, že pokud chceme připojit dům na kanalizaci, je třeba si naše tvrzení obhájit a doložit vyjádřením geologického průzkumu, že jímka zde nemůže být.
 
Avšak i poté, co jsme toto vyjádření doložili, bylo nám sděleno, že úřad nemůže v samotné věci rozhodnout dříve, než učiníme dalších cca 50 písemných žádostí o vyjádření ze strany institucí, které musí povolit připojení do kanalizace a tvorbu přípojky nad rámec běžné odpadní vody. Celá akce se prodloužila o dalších asi 5 měsíců a investora, který nepředpokládal žádné komplikace, toto celé řízení přišlo na dalších cca 25 000 Kč.
 
Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že získání stavebního povolení na výstavbu domu není ještě úplná výhra, dokud nedojde k jeho dokončení a kolaudaci či rekolaudaci.
 
V této na první pohled jasné problematice může investorům vzniknout mnoho problémů jen kvůli tomu, že se pustí do nějaké výstavby či rekonstrukce, a přitom nemají přesné informace a neznají místní poměry, které celou věc velmi mohou zkomplikovat z hlediska časového i finančního. Jedním z nejčastěji podceňovaných opatření je znalost pozemku, územního plánu, ochranných pásem, geologické podloží či spodní vody a inženýrských sítí.
 
Tyto situace již známe z praxe, a tak součástí našeho představebního servisu pro klienty je vždy průzkum všech dotčených problematik, aby nedošlo k nepředpokládaným ztrátám času a neočekávanému navýšení investic. Opět zde platí, že perfektní příprava projektu a souvisejících věcí znamená úsporu času i financí. I proto je třeba zohledňovat tyto činnosti v rámci naší projektové přípravy v různých typech rodinných domů či rekonstrukcí, které připravujeme v naší divizi PROJECT ATELIER.

Žádné komentáře:

Okomentovat