úterý 14. dubna 2015

Rozpočet stavby z pohledu TDI


V tomto článku vám přinášíme praktické informace a zkušenosti týkající se rozpočtu stavby z pohledu technického dozoru investora (TDI).
Naše každodenní praxe ukazuje, že tato oblast a nedílná součást výstavby má svoje specifika a měla by mít určitá pravidla, při jejichž aplikaci a dodržování lze klientovi účinně kontrolovat a řídit financování stavebního projektu. Protože, jak se občas říká, o peníze jde až v první řadě.

Jak by to tedy mělo probíhat?
Základem pro zpracování korektního rozpočtu, tedy finančního vyjádření plánovaných veškerých nákladů nutných k realizaci stavby, je bezesporu pečlivě vypracovaná, s investorem projednaná a odsouhlasená dokumentace pro provedení stavby (DPS). Podle takové dokumentace lze potom kvalifikovanému a zkušenému rozpočtáři zadat zpracování výkazu výměr, tedy přesné specifikace množství všech materiálů, prací, činností, dodávek a montáží nezbytných pro realizaci stavebního díla.

Jedná se nepochybně o základní kámen k tomu, aby investor mohl v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby získat porovnatelné nabídky bez „vlastní invence“ stavební firmy. Asi není třeba na tomto místě zdůrazňovat, že kvalitně zpracovaný výkaz výměr, zkontrolovaný pro klienta technickým dozorem v rámci přípravné fáze stavby, významně eliminuje případná následná nedorozumění s oslovenými zhotoviteli v rámci tendru, ale zejména omezuje prostor pro zhotovitele stavby pro jeho neoprávněné další finanční nároky, s výjimkou množiny takzvaných více nebo méně prací z rozhodnutí investora.
Máme tedy kvalitní výkaz výměr a z něho informace, co a v jakém množství budeme na stavbu potřebovat. Ale kolik to všechno vlastně investora bude stát?

Přeskočme nyní fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby a přenesme se do situace, kdy má investor, podporovaný technickou pomocí a konzultacemi ze strany TDI, předvybraného konkrétního zhotovitele. Jím předložený nabídkový rozpočet stavby je nutné podrobit pečlivé kontrole, kterou se ověřuje každá jednotlivá položka v její jednotkové ceně a na základě odbornosti a zkušeností TDI se vyhodnocuje oproti cenám obvyklým na stavebním trhu v místě a čase stavby. Taková kontrola má svoje opodstatnění, protože umožňuje optimalizovat cenu stavby, aniž by utrpěla její kvalita a požadovaný standard. Její součástí je samozřejmě také kontrola matematická, protože i takové chyby se vyskytují.
Běžně se setkáváme s tím, že některé jednotkové ceny jsou, možná i záměrně, nadhodnocené nebo také naopak. Například položky vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) bývají předmětem širší diskuze mezi investorem, TDI a potenciálním zhotovitelem. Mimo jiné se také v této části rozpočtů otevírá možnost pro optimalizaci v zařízení staveniště, mimostaveništní dopravy a celého konceptu plánu a organizace výstavby, použití stavebních technologií a strojů, zařízení apod. Proto doporučujeme klientům, aby vyhodnocení rozpočtu přenechali profesionálům v oboru, kteří mají zkušenosti a příslušné softwarové vybavení k tomu, aby posoudili reálnost předkládané nabídky, upozornili investora na úskalí rozpočtu a připravili podklady pro jednání se zhotovitelem v dalším kole výběrového řízení.
 
Zkontrolovaný, projednaný a finálně odsouhlasený rozpočet potom při vlastní realizaci stavby umožní TDI provádět průběžnou kontrolu jeho čerpání podle skutečně provedených prací a tím ochránit investora před zbytečně nebo neúměrně vynaloženými penězi.

Platí tato základní rovnice. Kvalitní projekt + kvalitní výkaz výměr = reálná cena pro kvalitní stavbu.
Chcete-li mít jistotu, že budete chtít investovat do výstavby či rekonstrukce podle svých představ, obraťte se kdykoliv na naše profesionální spolupracovníky, kteří vám v oblasti přípravy stavby a TDI pomohou eliminovat veškerá rizika spojená s vašimi záměry.

Žádné komentáře:

Okomentovat