pondělí 2. března 2015

Jak správně probíhá technický dozor investora (TDI)

Každá stavba, ať už se jedná o poměrně malou rekonstrukci bytového jádra, novostavbu rodinného domu nebo rekonstrukci komerčního nebo průmyslového objektu, je vždy živým procesem, do kterého dnes a denně vstupuje veliké množství ovlivňujících faktorů.

Na stavbách, bez ohledu na jejich velikost nebo složitost, dochází k situacím, kdy je třeba operativně, koordinovaně a týmově rozhodovat, a za toto převzít v rámci vlastní pozice odpovědnost. Na stavbě těmto činnostem čelí právě technický dozor investora, i když ne zcela sám, ale obvykle v týmové spolupráci s projektanty, stavební firmou a dalšími.

Lze říct, že průběh každé stavby je tak dobrý a bezproblémový, jak probíhá úvodní fáze její přípravy, zejména projekční a legislativní. Proto nabízíme našim klientům před samotným řešením výstavby či rekonstrukcí domu tzv. úvodní fázi, respektive fázi technické pomoci, konzultace a poradenství.
V tomto případě se jedná zejména o tyto činnosti:

Odborná stanoviska a vyjádření TDI k možným navrhovaným stavebně technickým řešením provedení stavby při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (projekt pro územní řízení a stavební povolení – DUR a DSP, případně dokumentace pro provedení stavby –  DPS), při sestavování výkazu výměr, technická pomoc a konzultace v rámci následného výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Zde probíhá účinná spolupráce s naší divizí PROJECT ATELIER, kde jsou naši zkušení architekti a projektanti připraveni zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí u rekonstrukcí je také provedení podrobné technické inspekce objektu a vyhodnocení jeho skutečného stavebně technického stavu.

Dále se jedná o možnost zajištění vlastního výběrového řízení na zhotovitele stavby spočívající v zaslání konkrétní poptávky a podkladů potenciálním uchazečům, zodpovězení jejich případných technických dotazů v rámci výběrového řízení.

Vyhodnocení podaných a obsahově srovnatelných nabídek uchazečů včetně doporučení TDI směrem k investorovi v rámci předem stanovených kritérií pro hodnocení nabídek.

Po výběru vhodného zhotovitele stavby, případně naplánování koordinace jednotlivých profesí a řemesel v případě, že stavbu neprovádí generální zhotovitel, následuje fáze realizace stavby v rozsahu činností TDI.

Jedná se především o následující:

 • Předání staveniště zhotoviteli, kontrola provádění prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby nebo jednotlivými řemesly, dodržování podmínek a souladu se stavebním zákonem, včetně dodržování obecných požadavků na výstavbu, platných ČSN EN a souvisejících vyhlášek, dodržování podmínek stanovených v rámci stavebního řízení dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, sledování, kontrola a  vyhodnocování postupu provádění stavby v souladu se stavebním povolením.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro fakturaci zhotovitele a kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími autorský dozor, tedy projektanty jak architektonicko-stavební části, tak jednotlivými specialisty.
 • Kontrola a přejímání dílčích prací, zejména včetně kontrol následně zakrývaných konstrukcí.
 • Sledování předepsaných zkoušek a kvality prací.
 • Sledování a potvrzování předepsaných dokladů a stavebního deníku, zápisy ve stavebním deníku týkající se prováděných prohlídek a kontrol na stavbě.
 • Kontrola postupu prací v souladu s časovým plánem zhotovitele.
 • Průběžná kontrola dokladů a podkladů od zhotovitele stavby pro předání a převzetí stavby a její kolaudaci, kterými jsou například technické listy použitých materiálů, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách, rozličné revizní zprávy a tak dále.
 • Osobní účast TDI při řízení o předání a převzetí dokončené stavby, případně následně při závěrečné kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu, tedy kolaudaci stavby.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby nebo při předání stavby.
 • Kontrola vyklizení staveniště po dokončení prací.
 • TDI svolává a vede kontrolní dny stavby a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá všem účastníkům výstavby.
 • Pořizuje také průběžnou fotodokumentaci z provádění stavby, její systematickou archivaci a následné předání investorovi v elektronické podobě buď na vhodném digitálním nosiči, nebo prostřednictvím předem dohodnutého uložiště.

Popisované činnosti jsou na větších stavbách typu developerský projekt bytových domů vykonávány na denní bázi v plném rozsahu pracovní doby, u charakterově menších staveb, například výstavby malého nebo středně velkého rodinného domu potom minimálně každý druhý den a vždy na výzvu zhotovitele stavby ke kontrole a převzetí následně zakrývaných konstrukcí.

Jako typický příklad bychom mohli uvést kontrolu betonářské výztuže a bednění před vlastní betonáží konstrukcí nebo také kontrolu rozvodů ležaté kanalizace a dalších inženýrských sítí pod základy objektu, a to včetně účasti při tlakových zkouškách či zkouškách těsnosti.

Tým našich technických dozorů jsou specialisté a technici, kteří se činnostem TDI věnují jako primární pracovní náplni, pro správné poskytování této služby jsou průběžně školeni, nezanedbatelným pozitivem je také fakt, že v rámci našeho týmu TDI není problém s případnou zastupitelností, například v době dovolené nebo při onemocnění. Významně tomu napomáhá, že v našem zaváděném a stále rozšiřovaném interním firemním systému a softwaru není problém získat základní informace o probíhajících zakázkách a vzájemně při časovém plánování se informovat a zastoupit.

Z naší strany jsou činnosti TDI vykonávány obvykle na základě podepsané Příkazní smlouvy s investorem a vždy jsou vykonávány na straně a v zájmu investora.

Na první pohled se může zdát celé toto řešení velmi složité. Chcete-li však s jistotou dojít k cíli, který spočívá v kvalitně realizované stavbě či rekonstrukci, je třeba mít za sebou odborníky, kteří se nedají „opít rohlíkem“ a postaví se vždy na Vaší stranu, či stranu Vašeho klienta se všemi uvedenými důsledky, kdy výsledkem práce je kvalitně odvedená práce, bezvadně postavený dům a ochráněné investice klienta.

V případě jakýchkoliv dotazů či konzultací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Naše služby jsou Vám dostupné po celé ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat